DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC SINH - SINH VIÊN CNC

 

KHÓA IV

1. Khoa Quản trị kinh doanh

2. Khoa Kế toán

3. Khoa Tiếng Anh

4. Khoa Tiếng Nhật

5. Khoa Công nghệ thông tin

6. Khoa Việt Nam học

7. Khoa Tiếng Trung Quốc

8. Khoa Tiếng Hàn Quốc

9. Khoa Tài chính ngân hàng

10. Khoa cơ bản

 

KHÓA V

1. Khoa Quản trị kinh doanh

2. Khoa Kế toán

3. Khoa Tiếng Anh

4. Khoa Tiếng Nhật

5. Khoa Công nghệ thông tin

6. Khoa Việt Nam học

7. Khoa Tiếng Trung Quốc

8. Khoa Tiếng Hàn Quốc

9. Khoa Tài chính ngân hàng

10. Khoa cơ bản

 

KHÓA VI

1. Khoa Quản trị kinh doanh

2. Khoa Kế toán

3. Khoa Tiếng Anh

4. Khoa Tiếng Nhật

5. Khoa Công nghệ thông tin

6. Khoa Việt Nam học

7. Khoa Tiếng Trung Quốc

8. Khoa Tiếng Hàn Quốc

9. Khoa Tài chính ngân hàng

10. Khoa cơ bản