1.Hiệu trưởng : TS. Nguyễn Đăng Đào

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028; Di động: 0913.204.624;

Email: hieutruong.cnc@moet.edu.vn

 

2. Phó Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Kim

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028; Di động: 0912.570.158

Email: phohieutruong.cnc@moet.edu.vn

 

3. Trợ lý:  Ông Nguyễn Thành Nghiệp

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028; Di động: 0988.723.139

Email: phongketoan.cnc@moet.edu.vn

 

4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tuyết

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028; Di động: 0987.420.898

Email: phongdaotao.cnc@moet.edu.vn