1.Hiệu trưởng : TS. Nguyễn Đăng Đào

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028;

Email: hieutruong.cnc@moet.edu.vn

 

2. Phó Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Kim

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028;

Email: phohieutruong.cnc@moet.edu.vn