Ảnh 3x4Họ và tên: Dương Thị Thu Hương
Chuyên ngành: Việt Nam Học
Chức vụ: Cán bộ tuyển sinh
Điện thoại: 0964625899
Email: duongthithuhuong@cnc.edu.vn
Ảnh 3x4      Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chuyên ngành: Công tác xã hội
Chức vụ: Cán bộ tuyển sinh
Điện thoại: 0333615788
Email: nguyenthuy@cnc.edu.vn