Ảnh 3x4Họ và tên: Nguyễn Thị Cải
Chuyên ngành: CNTT
Chức vụ: Phụ trách tuyển sinh
Điện thoại: 0976364098
Email: nguyenthicai@cnc.edu.vn
        Ảnh 3x4        

Họ và Tên: Đỗ Đình Hiếu

Chuyên ngành: SPGDTC

Chức vụ: Phụ trách tuyển sinh - quan hệ doanh nghiệp

Điện thoại: 0983.130.428

Email: tuyensinh@cnc.edu.vn