Ảnh 3x4        

Họ và Tên: Đỗ Đình Hiếu

Chuyên ngành: SPGDTC

Chức vụ: Phụ trách tuyển sinh - quan hệ doanh nghiệp

Điện thoại: 0983.130.428

Email: tuyensinh@cnc.edu.vn