2. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

Điện thoại: 02143. 634027 ; 043. 6686702; 043.8229.286;

Email: phongtchc@cnc.edu.vn; phongtchc.hn@cnc.edu.vn

 

Ảnh 3x4

Họ và tên: 

Chuyên môn: 

Chức vụ:  

Điện thoại:  

Email:  phongtchc@cnc.edu.vn

Ảnh 3x4

 

Ảnh 3x4

    
 

 Ảnh 3x4