3. PHÒNG KẾ TOÁN

 

Điện thoại: 02413.634.027     Fax: 02413.634.028

Email: phongketoan@cnc.edu.vn; phongketoan.hn@cnc.edu.vn

 

Ảnh 3x4

Họ và tên: Nguyễn Thành Nghiệp

Chuyên môn: Kế toán

Chức vụ:  Trưởng phòng

Điện thoại:  0988.723.139

Email:  nguyenthanhnghiep@cnc.edu.vn

 

 

Ảnh 3x4

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên môn: Kế toán

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại:  0943.370.783

Email:  nguyenthikimoanh@cnc.edu.vn