CNC làm hết sức mình để đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của các sinh viên và giảng viên tài năng và thông qua đó mà đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. CNC lấy việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu của lớp người trẻ tuổi thông qua các ngành nghề đào tạo từ bậc Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. CNC phát huy tối đa sự tận tình nghề nghiệp của đội ngũ Giảng viên và cán bộ; đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các doanh nghiệp, trong đó lưu tâm đặc biệt đến các doanh nghiệp nước ngoài. Thông  qua đó mà CNC góp phần  thực sự vào sự thúc đẩy xã hội tiến lên.

 

        Muốn phát triển thành một trường Cao đẳng/Đại học có đẳng cấp thì phải được quản lý và giảng dạy bởi những con người tài năng. Họ sẽ là những chủ nhân thực sự của CNC, có quyền hưởng một cuộc sống vật chất đầy đủ và cuộc sống tinh thần văn minh, bù đắp  xứng đáng và tái tạo công sức bỏ ra.