1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị: TS. Nguyễn Đăng Đào

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028; Di động: 0913204624;

Email: hieutruong.cnc@moet.edu.vn;

 

2. Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị: Bà Nguyễn Thị Kim

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028; Di động: 0912570158

Email: phohieutruong.cnc@moet.edu.vn;

 

3. Ủy viên Hội đồng Quản trị: Bà Nguyễn Thị Huyền Minh

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028; Di động: 0946808944

Email: bantdkt.cnc@moet.edu.vn;

 

 

4.Thư ký Hội đồng Quản trị: Bà Nguyễn Thị Tuyết

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028; Di động: 0987420898

Email: phongdaotao.cnc@moet.edu.vn;