BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT

 

 

    

       DỰ KIẾM ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN ĐỢT I

 

                                                                              Cập nhật tới 15 h ngày 19 tháng 8 năm 2015

 

STT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

CHỈ  TIÊU

XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI PHTH QUỐC GIA 2015

XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 10, 11, 12

ĐIỂM CHUẨN DỰ KIẾN

1

C240101

Quản Trị Kinh Doanh

100

12,0 điểm

16,5 điểm

12,0 điểm

2

C340301

Kế Toán

100

12,0 điểm

16,5 điểm

12,0 điểm

3

C220201

Tiếng Anh

100

12,0 điểm

16,5 điểm

12,0 điểm

4

C220209

Tiếng Nhật

300

12,0 điểm

16,5 điểm

12,0 điểm

5

C220113

Việt Nam học (hướng dẫn du lịch)

50

12,0 điểm

16,5 điểm

12,0 điểm

6

C480201

Công Nghệ Thông Tin

100

12,0 điểm

16,5 điểm

12,0 điểm

7

C220204

Tiếng Trung quốc

300

12,0 điểm

16,5 điểm

12,0 điểm

8

C220210

Tiếng Hàn quốc

300

12,0 điểm

16,5 điểm

12,0 điểm

9

C340201

Tài chính - Ngân hàng

100

12,0 điểm

16,5 điểm

12,0 điểm