CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
- Quy định về mức học hỗ trợ học nghề tham gia Bảo hiểm thiết nghiệp

 

- Sửa đổi bổ sung Luật ban hành QPPL

VanBanGoc_63.Sửa đổi bổ sung Luật ban hành QPPL.pdf

 

- BS danh mục ngành nghề đào tạo TCCN và Cao đẳng

VanBanGoc_406466.BS danh mục ngành nghề đào tạo TCCN và CĐ.pdf

 

- Quy chế tuyển sinh và xđ chỉ tiêu TS 2019

VanBanGoc_411459.Quy chế tuyển sinh và xđ chỉ tiêu TS_2019.pdf

 

- Quy định Quy chế tuyển sinh 2017

VanBanGoc_TT 05 BLÐTBXH_Quy định Quy chế Tuyển sinh_2017.pdf

 

- Quy chế Học sinh - Sinh viên

VanBanGoc_TT 17 2017 BLÐTBXH_Quy chế HSSV.pdf

 

- Quy định Hội giảng nhà giáo 

VanBanGoc_TT 19 2020 BLĐTBXH_Quy định Hội giảng nhà giáo.pdf

 

- Quy định bồi dưỡng NVSP

VanBanGoc_TT 20 2020 BLĐTBXH_Quy định bồi dưỡng NVSP.pdf

 

- Quy định chuẩn chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo

VanBanGoc_TT 21 2020 BLĐTBXH_Quy định chuẩn chuyên môn NV nhà giáo.pdf

 

- Quy định mẫu bằng tốt nghiệp

VanBanGoc_TT 24 2020 BLĐTBXH_Quy định mẫu bằng tốt nghiệp.pdf

 

- Các danh mục nghề đào tạo TCCN và CĐ

VanBanGoc_TT 26 2020 BLĐTBXH_Các danh mục nghề đào tạo TCCN và CĐ.pdf

 

- Hướng dẫn xây dựng môi trường lành mạnh an toàn

VanBanGoc_TT 38 2019 BLĐTBXH_Hướng dẫn xây dựng môi trường lành mạnh an toàn.pdf

 

- Quy định tổ chức thực hiện Chương trình Đào tạo

VanBanGoc_TT09BLĐTBXH_Quy định tổ chức thực hiện CTĐT.pdf

 

- Tăng cường biện pháp Phòng chống dịch Covid

CV-2383_Tăng cường các biện pháp Phòng chống dịch Covid.pdf

 

- Ban hành Phương án ứng phó với các cấp độ của dịch Covid 19

QĐ.843.2021.Ban hành Phương án ứng phó với các cấp độ của dịch COVID-19 tại BLĐTBXH.pdf