1. Chủ tịch công đoàn: Trần Thị Lý

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028; Di động: 0988.965.951.

Email: congdoan@cnc.edu.vn

 

2. Phó chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Thùy

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028; Di động: 0984.585.069.

Email: congdoan@cnc.edu.vn

 

3. Phó chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Kim Oanh

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028

Email: nguyenthikimoanh@cnc.edu.vn

 

4. Ủy viên: Nguyễn Bá Quý

Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028; Di động: 0987.525.883
Email: lethuhuong@cnc.edu.vn

 

5. Ủy viên: Nguyễn Thành Nghiệp

Tel: Tel: 02413.634.027; Fax: 02413.634.028; Di động: 0988.723.139

Email: nguyenthanhnghiep@cnc.edu.vn