HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 

1. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về:

 

a.  Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trường.

b.  Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ công nhân viên.

c.  Chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

2. Hội đồng khoa học và đào tạo của trường bao gồm: Hiệu trưởng,  Phó Hiệu trưởng, các Trưởng khoa, Giám đốc các trung tâm, Trưởng một số phòng, ban; một số Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên, cán bộ hoạt động khoa học – công nghệ của Trường; một số nhà khoa học, giáo dục và đại diện một số tổ chức kinh tế - xã hội ở ngoài trường quan tâm và am hiểu về giáo dục đại học, cao đẳng.

 

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo:

 

1. TS. Nguyễn Đăng Đào – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng

2. ThS. Nguyễn Thị Bích Liên – Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng

3.  Bà Nguyễn Thị Tuyết – Thư ký Hội đồng

4. TS. Nguyễn Văn Long - Ủy viên

5. ThS.NCS. Nguyễn Văn Sang - Ủy viên

6. ThS. Nguyễn Xuân Quy - Ủy viên

7. Bà Nguyễn Thị Hương - Ủy viên

8. Phụ trách các Khoa, Bộ môn.