Đào tạo các chuyên ngành:

 

1.QTKD,

 

2.CNTT (Tin học ứng dụng),

 

3. Kế toán,

 

4.Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch).

 

Thời gian tuyển sinh: Mỗi năm tổ chức thi 4 đợt vào ngày 15, 16 và 17 của các tháng 3, 4, 10 và 11