PHIẾU ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN HAI VĂN BẰNG

14:43:00 03/07/2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ

 

PHIẾU ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 (HỆ THPT VÀ CAO ĐẲNG)

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng ngoại ngữ công nghệ Việt Nhật

 Họ và tên:............................................................................................................

Ngày sinh:……/……/……Nơi sinh......................................................................

Nơi đăng ký hộ  khẩu thường trú:.........................................................................

Họ và tên bố:…………………………………………………Năm sinh:………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………

 Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………..........................................................................

Họ và tên mẹ:…………………………………………………….. ………………..

Năm sinh:……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………Điện thoại:………...

Tốt nghiệp:                         THCS    

Gia đình chính sách (ghi rõ mức thương tật, loại hạng):…………………………….

Tình trạng sức khỏe hiện nay của bản thân:…………………………………………

Năng khiếu cá nhân:…………………………………………………………………..

Đăng ký học vào học tại trường:

Hệ: Lớp 10 song song Hai văn bằng.

Học ngoại ngữ:     Tiếng Anh      Tiếng Nhật       Tiếng Trung       Tiếng Hàn

Nếu được vào học, em xin hứa:

- Tự giác, tích cực học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất.

- Chấp hành đầy đủ, nghiêm túc những quy định của nhà trường.

                                                                                     Ngày.........tháng........năm

                                                                                    (Thí sinh ký, ghi rõ họ tên)