PHIẾU ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019-2020

14:53:00 03/07/2019

PHIẾU XÉT TUYỂN

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG CNC NĂM 2019

(Hệ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chính quy tại trường CNC)

Kính gửi:Hội đồng tuyển sinh - Trường Cao đẳng Ngoại ngữ -

Công nghệ Việt Nhật

1.Họ và tên của thí sinh:..................................................Giới tính:..........

         2.Ngày,tháng,năm sinh:...............................................................................

  3.Địa chỉ liên hệ(ghi rõ số nhà, tên đường phố/thôn xóm, phường/xã,thành phố/thị xã/huyện,thành phố/tỉnh)

  4.Diđộng:.......................Enail............................ĐT Ngườithân:.................

  5.Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển và Kết quả điểm bình quân các môn trong năm học lớp 10, 11, 12 như sau (Đối với học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019chỉ tính đến học kỳ I lớp 12):

 

Môn 1:..............

Lớp 10:..............

Lớp 11:..............

Lớp 12:...........

Môn 2:..............

Lớp 10:..............

Lớp 11:..............

Lớp 12:...........

Môn 3:..............

Lớp 10:..............

Lớp 11:..............

Lớp 12:...........

      6. Em xin đăng ký học vào trường CNC theo nguyện vọng ngành:

 *Hệ Cao đẳng:QTKD;  Kế toán; Tiếng Anh; Tiếng Nhật; CNTT;  VNH; Tiếng Trung Quốc;  Tiếng Hàn Quốc; Tài chính ngân hàng.

     * Hệ TCCN: Kế toán;  CNTT;  Du lịch;  Điện CNⅅ Cơ khí

                      Em xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký này là đúng sự thật .

Kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh của trường CNC xem xét.

                                                                      Ngày.........tháng........năm 2019

                                                                             (Thí sinh ký, ghi rõ họ tên)